Hướng dẫn quản lý tài xế

Chức năng quản lý tài xế cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin tài xế và điều tài xế cho xe

  • (1): Điều tài xế cho xe

  • (2): Thông tin danh sách tài xế

  • (3): Chức năng thêm/xóa/sửa tài xế

 

Hướng dẫn cập nhật tài xe

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật danh sách tài xế của mình

 

Hướng dẫn chức năng điều tài xế

Chức năng này cho phép người dùng điều tài xế cho xe. Để thực hiện chức năng này người dùng thực hiện những bước sau:

  • (1): Chọn xe cần điều tài

  • (2): Chọn danh sách tài xế từ nhóm bên trái và click  để điều tài xế cho xe đã chọn

  • (3): Để hủy điều tài xế cho xe, click chọn tài xế ở nhóm bên phải và click 

  • (4): Click cập nhật để lưu lại thông tin điều tàiTin liên quan